Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2 ГРАО
[2056] Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
3 ГРАО
[2080] Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за приемно семейство
5 ГРАО
[2039] Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г.
6 ГРАО
[2017] Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
7 ГРАО
[2057] Издаване на Удостоверение за родените от майката деца
8 ГРАО
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
9 ГРАО
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт )
10 ГРАО
[2058] Издаване на справка по искане на съдебни изпълнители
11 ГРАО
[2073] Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
12 ГРАО
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
13 ГРАО
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
14 ГРАО
[2128] Издаване на Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
15 ГРАО
[2132] Промяна в актове за гражданско състояние
16 ГРАО
[2391] Издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл.173 от СК )
17 ГРАО
[2075] Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
18 ГРАО
Издаване на удостоверение за наличие/липса на ограничаване или лишаване от родителски права или поставяне под запрещение
19 ГРАО
Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние
20 ГРАО
[2020] Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
21 ГРАО
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
22 ГРАО
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
23 ГРАО
[2076] Издаване на удостоверение за раждане -дубликат
24 ГРАО
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат
25 ГРАО
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
26 ГРАО
[2034] Издаване препис-извлечение от акт за смърт втори и следващ път
27 Териториално и селищно устройство
Издаване служебна бележка по чл.52 от ЗКИР за нанесени в КК и ИР от съответната СГКК данни
28 Териториално и селищно устройство
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
29 Териториално и селищно устройство
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
30 Териториално и селищно устройство
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
31 Териториално и селищно устройство
[2018] Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
32 Териториално и селищно устройство
[2517] Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документи към тях
33 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба№ 2 за въвеждане на строежите в експлоатация
34 Териториално и селищно устройство
[1991] Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
35 Териториално и селищно устройство
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на имот
36 Общинска собственост, земеделие и гори
[2086] Издаване на разрешение за отсичане до 5/пет/ броя дървета и на лозя до 1 дка
37 Общинска собственост, земеделие и гори
[2878] Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
38 Общинска собственост, земеделие и гори
[2066] Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
39 Общинска собственост, земеделие и гори
[2095] Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
40 Общинска собственост, земеделие и гори
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
41 Общинска собственост, земеделие и гори
[1996] Издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 дка
42 Общинска собственост, земеделие и гори
Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда
43 Общинска собственост, земеделие и гори
Изготвяне на отговори по преписки, образувани по завления, молби, жалби и писма на граждани
44 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на удостоверение за подадено уведомление по чл.46б от ЗУЕС
45 Общинска собственост, земеделие и гори
[2105] Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
46 Общинска собственост, земеделие и гори
Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
47 Общинска собственост, земеделие и гори
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
48 Общинска собственост, земеделие и гори
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
49 Общинска собственост, земеделие и гори
[2081] Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот
50 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили
51 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели
52 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги
53 Икономическо развитие
Регистрация на стаи за гости и апартаменти за гости
54 Икономическо развитие
Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
55 Икономическо развитие
Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито
56 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведения за хранене и развлечения – самостоятелни и/или прилежащи към места за настаняване ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
57 Икономическо развитие
[2008] Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
58 Икономическо развитие
[2048] Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
59 Икономическо развитие
[2123] Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
60 Икономическо развитие
Изработване на нова табела от категорийната символика
61 Озеленяване, екология и чистота
[2031] Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
62 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на удостоверение за регистрация на куче
63 Озеленяване, екология и чистота
[2046] Експертна оценка на дървестна и храстовидна растителност
64 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларация по чл.117 от ЗМДТ във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче
65 Местни данъци и такси
Приемане и обработване на декларации по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
66 Местни данъци и такси
Декларация по чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администриране на местните такси цени на услуги и права на територията на Община Банско
(чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администриране на местните такси цени на услуги и права на територията на Община Банско)
67 Местни данъци и такси
Декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
(чл.71, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 27, ал. 1 от Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване)
68 Местни данъци и такси
[2393] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
69 Местни данъци и такси
[2091] Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството
70 Местни данъци и такси
[2131] Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
71 Местни данъци и такси
[2014] Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък
72 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни по искане на ЧСИ
73 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
74 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
75 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ
76 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49 ал.3 от ЗМДТ
77 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ
78 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с патентен данък съгл. Чл 61н от ЗМДТ
79 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
80 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
81 Местни данъци и такси
[2395] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
82 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на копие от подадена данъчна декларация
83 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
84 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство
85 Административни услуги
[2] Заявление за достъп до обществена информация